Segundo Congreso Internacional Sobre Masculinidades e Igualdad Educación para la igualdad y Co(Educación)

OBJECTIUS:

 

  • Analitzar la importància d’educar en igualtat de gènere i valors feministes els xiquets, adolescents, joves i adults homes per prevenir comportaments violents (contra xiquetes i dones, contra altres xiquets i homes, i contra ells mateixos), conductes de risc que es produeixen i perpetuen per la socialització sexista-masclista i els mandats de gènere masculí hegemònics que existeixen encara avui dia.
  • Interpel·lar els diversos agents socialitzadors com ara els mitjans de comunicació, a introduir la perspectiva de gènere i la mirada feminista i enfocar-se a incorporar els homes a la lluita per la igualtat i a presentar referents de masculinitats proigualitàries.
  • Donar a conèixer propostes i eines coeducatives per implementar el treball amb xiquets, nois i adults en pro de la consecució de la igualtat efectiva.
  • Connectar i impulsar la recerca en masculinitats que produïsca resultats aplicables socioeducativament a fi d’aconseguir unes masculinitats igualitàries com a estratègia de transformació social.
  • Conèixer els enfocaments, projectes, estudis teòrics, treballs empírics i publicacions més actuals en l’àmbit acadèmic i professional educatiu que tracten la qüestió masculina i la coeducació.
  • Ofrecer propuestas interseccionales de trabajo coeducativo que faciliten la deconstrucción de la masculinidad patriarcal, violenta, competitiva, con esas características más nocivas y tóxicas de la identidad de los hombres aún dominante del modelo tradicional que invite a transitar hacia otros modelos profeministas y respetuosos con las diversidades sociales.Oferir propostes interseccionals de treball coeducatiu que faciliten la desconstrucció de la masculinitat patriarcal, violenta, competitiva, amb aquestes característiques més nocives i tòxiques de la identitat dels homes encara dominant del model tradicional que convide a transitar cap a altres models profeministes i respectuosos amb les diversitats socials.
  • Facilitar el professorat, les persones responsables als centres educatius dels temes d‟igualtat i els equips directius de centres educatius, estratègies, propostes i bones pràctiques d‟experiències per incorporar transversalment la qüestió de les masculinitats igualitàries a la programació de centre, la docència, el Pla d’acció tutorial i el consell escolar.
  • Involucrar i formar els agents de la comunitat educativa en els seus diversos nivells, sobre la necessitat i la importància del treball coeducatiu enfocat als xiquets, adolescents i joves homes en la consecució de la igualtat entre gèneres.
  • Aportar materials, eines i processos coeducatius centrats en la qüestió masculina, amb perspectiva de gènere per a les aules, les famílies, els mitjans de comunicació i la societat en general, que permeten educar els homes de manera no masclista, no patriarcal, no androcèntrica, i igualitària.
  • Afavorir la creació de xarxes interuniversitàries, intercentres i interinstitucionals d’estudis de coeducació en masculinitats proigualitàries a nivell estatal i internacional.