Segundo Congreso Internacional Sobre Masculinidades e Igualdad Educación para la igualdad y Co(Educación)

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS
CALL FOR PAPERS

NOVES DATES:

Recepció d’ ABSTRACT o RESÚMEN fins al 10 de juliol de 2022.

Confirmació per part del Comitè Científic d’ acceptació de la comunicació 20 de juliol de 2022.

Recepció del TEXT COMPLET DE LA COMUNICACIÓ fins al 15 de Setembre de 2022.

INDICACIONS

Tant les persones inscrites en modalitat presencial com virtual poden participar en el congrés amb enviament i presentació de comunicacions.

Les comunicacions s’han d’adscriure als temes d’alguna de les vuit sessions científiques.

No oblidis inscriure’t al congrés un cop acceptada la teva comunicació.

PAS 1. Tramesa d’ABSTRACT o RESUM abans del 10 de Juliol de 2022. Formulari per a la tramesa d’ ABSTRACT o RESUM.

L’ Abstract o Resum ha d’ estar compost per:

 • Títol Comunicació.
 • Nom i Cognoms d’autors/es.
 • Adscripció institucional.
 • Correu electrònic de contacte.
 • Abstract o Resum de 300 paraules.
 • Paraules clau – màxim 5.
 • Idioma: valencià, castellà o anglés.

PAS 2. Confirmació ACCEPTACIÓ COMUNICACIÓ: El dia 20 de Juliol de 2022 el Comitè Científic informarà via correu electrònic sobre l’acceptació de les diferents comunicacions per a la seva participació al Congrés.

PAS 3. Recepció del TEXT COMPLET DE LA COMUNICACIÓ per a la seva publicació al llibre d’ actes del Congrés. Data límit 15 de Setembre de 2022.

 • Totes aquelles comunicacions acceptades seran publicades en el llibre d’ actes amb el seu ISBN corresponent.
 • Extensió màxima 12 pàgines (bibliografia inclusivament).
 • La informació sobre el format de presentació per a la redacció del text complet de les comunicacions el trobareu en els documents:

Normes, format i indicacions.

Plantilla per a la redacció de les comunicacions

IMPORTANT

 • De totes les comunicacions acceptades a cada sessió científica, el comitè científic comunicarà les que es presentaran al congrés pels seus autors i autores i les que seran referenciades breument per les persones relatores de cada sessió científica.
 • Totes les comunicacions seleccionades pel comitè científic seran publicades en el Llibre d’Actes amb ISBN.
 • En els casos en què la comunicació tinga més d’un autor o autora, cal la inscripció de totes les persones al congrés.
 • Només s’acceptarà un màxim de 2 comunicacions per autor/a.
 • Una comunicació pot tenir un màxim de 5 autors/es.

IDIOMES

 • Les comunicacions orals es presentaran a la sessió científica corresponent en castellà o anglès.
 • El text enviat de la comunicació per a la publicació a les actes del congrés es presentarà en castellà, valencià o anglès.

 

SELECCIÓ DE LES COMUNICACIONS ACCEPTADES

El comitè científic n’analitzarà el contingut i els requisits establerts, i procedirà si escau a la seua acceptació per a la seua exposició oral i/o publicació en les actes del congrés, cosa que es comunicarà abans del dia 1 de juliol de 2022.

Les comunicacions podran ser rebutjades pel comitè científic si no responen al títol i al contingut proposat, si no fan cap aportació original, o si la qualitat no és l’adequada o, en definitiva, no contribueixen a l’avanç del coneixement, per tractar-se merament una descripció de l’estat de la qüestió o una mera recapitulació de temes ja coneguts. Es farà especial atenció al plagi.

En tot cas, es rebutjaran les comunicacions que excedisquen de la dimensió màxima establerta: 12 pàgines amb format Times New Roman 12, amb interlineat senzill (inclou gràfics, notes i referenciat bibliogràfic).

 

EXPOSICIÓ ORAL DE LA COMUNICACIÓ

Les comunicacions triades per ser exposades oralment durant la celebració del Congrés disposaran de deu minuts. La resta de comunicacions seleccionades per a la publicació en el llibre d’actes no es defensaran durant el congrés, però seran breument presentades pel relator o relatora a tall de resum.